Gwyl Geoparc 2017

Bydd Gŵyl Geoparc eleni’n para o ddydd Sadwrn 20 Mai tan ddydd Sul 4 Mehefin. Cofiwch ddychwelyd i’r dudalen hon wrth i ni ychwanegu at y rhaglen o deithiau cerdded, sgyrsiau a digwyddiadau eraill wrth i’r ŵyl nesáu.

Bydd angen i chi ddod â’r eitemau isod ar ein teithiau cerdded:

 • picnic ar gyfer teithiau cerdded sy’n para trwy’r dydd
 • diod boeth/oer
 • bwyd wrth gefn (siocled ac ati)
 • dillad glaw priodol – yn aml iawn, bydd angen i chi bacio siaced a throwsus glaw yn ogystal ag eli haul a het haul ar gyfer diwrnod yn y mynyddoedd!
 • camera, ysbienddrych, ffyn cerdded ac ati fel sydd angen
 • esgidiau priodol – esgidiau cerdded gan amlaf

At sylw cŵn – neu eu perchnogion yn hytrach! – mae croeso i gŵn ufudd ymuno â ni ar rai o’r teithiau. Fodd bynnag, allan nhw ddim dod ar rai teithiau oherwydd bod yr ŵyl yn cael ei chynnal yn ystod y tymor nythu ac mae llawer o’r teithiau’n croesi rhostir agored a/neu warchodfeydd natur lle gallai cŵn darfu ar adar a da byw. Yn ôl y gyfraith, rhaid i unrhyw gi ar dir mynediad fod ar dennyn byr rhwng 1 Mawrth a 31 Gorffennaf.

Graddau’r teithiau:

 1. Mynediad i bawb – llethrau byr, gwastad neu heb fod yn serth – dim rhwystrau, sy’n addas ar gyfer       cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio
 2. Hawdd – gweddol fyr, dim llethrau serth na thir anodd
 3. Cymedrol – ymarfer da, gallent fod braidd yn hir, rhywfaint o ddringo
 4. Egnïol – hir, efallai fod un neu dwy ddringfa serth
 5. Anodd – hir, gyda llethrau serth a thir anodd o bosibl

Mapiau – os ydych yn dymuno dilyn unrhyw un o’r llwybrau hyn ar fap, yna (oni nodir fel arall) i gyd teithiau cerdded yn cael eu gweld ar ‘Explorer’ OL12 (graddfa 1:25,000). Daeareg yn dod o dan y map  daearegol  o Fforest Fawr (graddfa 1:50,000). Mae’r rhain a chyhoeddiadau eraill ar gael gan y Parc Cenedlaethol siop ar-lein.

Iaith – bydd yr holl deithiau cerdded yn cael eu cynnal yn Saesneg oni nodir yn wahanol.

Rhagor o wybodaeth & i archebu eich lle: ffoniwch Alan Bowring ar 01874 620415

Cost: fel arfer, £6 am dro diwrnod llawn a £3 am dro hanner diwrnod (Consesiynau – £4 a £2)

Ymwadiad: mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i newid y llwybr, hyd ac amser o deithiau cerdded cyn ac ar y diwrnod yn ôl amgylchiadau (ee tywydd, amodau llwybrau anffafriol ac ati). Bydd unrhyw cyfranogwyr trefnu eisoes ar daith gerdded yn cael ei hysbysu.

 

Dydd Sadwrn 20 Mai  2017   1.30yb – 5yp

I fyny ac i lawr yr afon Nedd Fechan

Archwiliad o hanes naturiol y ceunant coediog trwchus hwn. Mae’r ardal cadwraeth arbennig (ACA) yn nodedig am ei bryoffytau (mwsoglau a llysiau’r afu) sy’n ffynnu yn yr amodau cysgodol llaith.

 • Dechrau: maes parcio Pont Melin-fach (AO cyf. grid SN 908105)
 • Pellter/Amser: 3.5km / 2.5 milltir     3.5 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 70m / 220tr               Cymedrol
 • Cost: £4
 • Cŵn: sori – dim cŵn (ar daith cerdded bywyd gwyllt)

 

Dydd Sul 21 Mai 2017        1.30yp – 5yp

Llinellau yn y Tirlun

Taith gerdded o Neuadd Les y Glowyr Coelbren archwilio rhan o’r Ffordd Rufeinig, Sarn Helen, a hyd y Tramffordd ‘Brecon Forest’. Ac ochr yn ochr archaeoleg ac archaeoleg ddiwydiannol, bydd cyfle i edrych yn fanwl ar y blodau gwyllt diddorol yn y warchodfa natur yng Ngors Llwyn.

 • Dechrau: Neuadd Les Glowyr, Y Coelbren  (AO cyf. grid SN 851116)  SA10 9PN
 • Pellter/Amser: 6.5km / 4. milltir       3.5 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 300m / 1000tr             Cymedrol
 • Cost: £3
 • Cŵn: i’w hysbysu

 

Dydd Mawrth 23 Mai 2017       10.30yb – 1yp

Ceunentydd Creigiog

Taith gerdded o Ganolfan y Mynydd Du ym Mrynaman gan archwilio sylfeini creigiog y pentref fel a datgelwyd yn y ceunentydd wedi’u torri gan llif y nentydd o’r Mynydd Du.

 • Dechrau:  Canolfan y Mynydd Du, Brynaman  (AO cyf. grid SN 714143)  SA18 1BU
 • Pellter/amser: 4km / 2.5 milltir                                  2.5 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 110m / 350tr               Cymedrol
 • Cost: £3
 • Cŵn: i’w hysbysu

 

Dydd Mercher 24 Mai 2017   10yb – 4yp

Penderyn: cylched Sgwd yr Eira

Archwiliad gyda Chymdeithas Parc Bannau Brycheiniog o’r llwybr trionglog o Ganolfan Cymunedol Penderyn i’r sgydau a Chraig-y-ddinas. Dychwelyd trwy MFel Penderyn ac edrych ar ddaeareg ac archeoleg ddiwydianol.

 • Dechrau: Canolfan Cymunedol Penderyn  (AO cyf. grid SN 950079)  CF44 9UX
 • Pellter/Amser: 10km / 6 milltir         6 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 400m / 1300tr           Cymedrol
 • Cost: £6 am nad ydynt yn aelodau o’r GPBB
 • Cŵn: mae croeso i gwn os ydynt yn ymddwyn yn dda ac ar dennyn

 

Dydd Iau 25 Mai 2017       10.30yb – 3yp

Crib ac Afon – eto!

Taith gerdded yn dilyn hen dramffyrdd ac incleins o ganol Abercraf i ben y Cribarth a dychwelyd trwy geunant gyfrinachgar. Archwiliwch ddaeareg a diwydiannol archaeoleg yr ardal – asedau sydd ganddo yn sŵper-digonedd. Dewch â phecyn cinio – a mwynhewch baned a chacen yn y Ganolfan wedyn!

 • Dechrau: The Hub/Swyddfa Bost, Aber-craf  (AO cyf. grid SN 816126)  SA9 1XP
 • Pellter/Amser: 7.5km / 4.5 milltir       4.5 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 300m / 1000tr             Cymedrol
 • Cost: £6
 • Cŵn: i’w hysbysu

 

Dydd Gwener 26 Mai 2017      10yb – 4yp

Carnau Cadlan

Taith astudiaeth archeolegol mewn partneriaeth â Chymdeithas Bannau Brycheiniog Parc (CPBB) ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent olrhain etifeddiaeth trigolion cynnar y Geoparc o gwmpas rhannau uchaf Nant Cadlan – Cefn Sychbant a Phant Sychbant. Cyffwrdd ar ddaeareg a botaneg yr ardal hefyd, bydd y daith yn chwilio am y nifer Efydd carneddau Oed sy’n addurno’r bryniau hyn. Peidiwch ag anghofio cinio picnic. Gall fod dan draed garw neu wlyb mewn mannau.

 • Dechrau: i’w hysbysu  (OS cyf. grid SN )
 • Pellter/Amser: 10km / 6milltir      6 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd:  200m / 650tr         Cymedrol
 • Cost: £6 am nad ydynt yn aelodau o’r GPBB
 • Cŵn: mae croeso i gwn os ydynt yn ymddwyn yn dda ac ar dennyn

 

Dydd Mawrth 30 Mai  2017   10yb – 4yp

Carreg Cennen i Garreg Las

Archwiliad o’r bywyd gwyllt a’r dirwedd ger Castell Carreg Cennen drwy’r Ffordd y Bannau, trwy diriogaeth galchfaen a thywodfaen i ymweld ag enghraifft orau’r parc o ddynlanwd o ddaeareg ar y llystyfiant.

 • Dechrau: maes parcio Castell Carreg Cennen  (AO cyf. grid SN 666193)  SA19 6UA
 • Pellter/Amser: 8km / 5 milltir            6 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 290m / 950tr              Cymedrol
 • Cost: £6
 • Cŵn: sori – dim cŵn (taith gerdded bywyd gwyllt)

 

Dydd Mercher 31 Mai 2017        10yb – 4yp

Diwrnod o Weithgareddau i’r Teulu ym Mharc Gwledig Craig-y-nos

Ffefryn yng nghalendr pob blwyddyn ydy hyn. Fel yn y blynyddoedd blaenorol, rydym yn disgwyl i gael yr amrwyiaeth o stondinau a gweithgareddau arferol i’r teulu i gyd.

 

Dydd Mercher 31 Mai 2017            amserau i’w hysbysu

Tri Chopa, Saith Maen

Archwiliad o dreftadaeth naturiol a diwylliannol Cribarth gyda’r Chymdeithas Parc Bannau Brycheiniog – y teitl yn cyfeirio at y tri o gopaon y mynydd a’r Saith Maen, nodwedd archeolegol eithriadol. Dringo Cribarth drwy ei ysgwydd gogledd-ddwyrain, draw i bob un o’r 3 chopa yna allan i weithfeydd pydron a’r rhes gerrig, gan ddychwelyd trwy Bwll yr Cawr a llwybr troed i’r parc gwledig.

 • Dechrau: Parc Gwledig Craig-y-nos  (AO cyf. grid SN 840155)  SA9 1GL
 • Pellter/Amser: 5km / 3 milltir        2.5 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 230m /  750tr          Cymedrol
 • Cost: £3 os nad ydynt yn aelodau o’r GPBB
 • Cŵn: mae croeso i gwn os ydynt yn ymddwyn yn dda ac ar dennyn

 

Dydd Iau 1 Mehefin  2017   yb – yp

Dramffyrdd Henllys

Yn dilyn y Geolwybr i’r lofa hen ‘Henllys Vale’, yna ar hyd Cyllie a llwybr ceffylau i Gefn Carn Fadog. Dychwelyd i’r de drwy’r inclein dramffordd hir. Archwiliad o ddiddordeb daearegol ac archaeolegol y rhan hon o’r Mynydd Du.

 • Dechrau: Canolfan Cymunedol Ystradowen  (AO cyf. grid SN 750123)  SA9 2YY
 • Pellter/Amser: 9.5km / 5.5 milltir        4 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 350m / 1150tr                Cymedrol
 • Cost: £6
 • Cŵni’w hysbysu

 

Dydd Gwener 2 Mehefin 2017       10yb – 4yp

Taith Gerdded â’r Ymddiriedolaeth Cenedlaethol yn y Bannau Canolog

Taith gerdded mewn partneriaeth â Chymdeithas Bannau Brycheiniog Parc (CPBB) a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy Gefn Cwm Llwch, Pen y Fan, Corn Du ac ymweld Llyn Cwm Llwch cyn dychwelyd o gwmpas Twyn y Dyfnant. Ymunwch â Rob Reith, ceidwad arweiniol yr Ymddiriedolaeth, i archwilio’r dirwedd, hanes, rheolaeth a chadwraeth y lle arbennig hwn.

 • Dechrau: maes parcio Cwm Gwdi, Ymddiriedolaeth Cenedlaethol  (AO cyf. grid SO 024247)
 • Pellter/Amser: 13km / 8milltir        6 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd:  600m / 2000tr        Egnïol
 • Cost: £6 am nad ydynt yn aelodau o’r GPBB
 • Cŵn: mae croeso i gwn os ydynt yn ymddwyn yn dda ac ar dennyn

 

Dydd Sadwrn 3 Mehefin  2017       10.30yb – 3.30yp

Cylched o Gylchoedd

Archwiliad o adran sydd newydd ei halinio o’r Ffordd y Bannau mewn llai ymwelodd rhan o’r Mynydd Du, gan ymweld â Blaenllynfell, Cefn y Cylchau a Chefn Truman. Digon o bantiau cylchog ar hyd y ffordd.

 • Dechrau: maes parcio uchaf, Chwareli Mynydd Du  (AO cyf. grid SN 732187)
 • Pellter/Amser: 8km / 5 milltir         5 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 260m / 850tr            Cymedrol
 • Cost: £4
 • Cŵn: i’w hysbysu

 

Dydd Sul 4 Mehefin  2017   yb – yp

Pontsticill: roc a rheilffordd, afon ac gwarchodfa

Taith drwy’r dydd o’r pentref trwy Faenor, a’r Llwybr Taf mewn cydweithrediad a’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt de a Gorllewin Cymru.  Yn ôl drwy’r warchodfa natur a lon dawel i’r pentref.

 • Dechrau: tu allan neuadd cymunedol Pontsticill  (AO cyf. grid SO 056112)
 • Pellter/Amser: km / milltir           awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: m / tr                      Cymedrol
 • Cost: £6
 • Cŵnsori – dim cŵn (taith cerdded bywyd gwyllt)

 

. . . ac isod ceir detholiad o deithiau cerdded sy’n debygol o fynd yn ei flaen, ond ar gyfer sy’n dyddio’n nad ydynt wedi bod yn sefydlog eto. Dewch yn ôl yma yn gynnar yn 2017 am ragor o fanylion!

 

Dydd Iau 1 Mehefin  2017       1.30yp – 5yp

Bywyd Gwyllt gyda Golwg

Taith gerdded gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog archwilio hanes naturiol Craig y Rhiwarth a gwarchodfa natur Allt Rhongyr.

 • Dechrau: Parc Gwledig Craig-y-nos  (AO cyf. grid SN 840155)  SA9 1GL
 • Pellter/Amser: 5.5km / 3.5 milltir         3.5 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 225m / 700tr                  Cymedrol
 • Cost: £3
 • Cŵn: sori – dim cŵn (taith gerdded bywyd gwyllt)

 

Mai/Mehefin  2017       10.30yb – 4yp

Gweddillion Carreg Bwdr

Archwiliad drwy’r dydd o ddiwydiant angof yn aml, sy’n gadael ei farc unigryw ar y dirwedd, agosodwyd mewn ardal arbennig o gyfoethog mewn ddiddordeb naturiol. Ymweld âPhwll yr Cawr â gweithfeydd pydron i Sinc y Giedd, gan ddychwelyd dros Carreg Goch.

 • Dechrau: Parc Gwledig Craig-y-nos  (AO cyf. grid SN 840155)  SA9 1GL
 • Pellter/Amser: 10km / 6 milltir       5.5 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 420m / 1300tr           Cymedrol
 • Cost: £6
 • Cŵn: i’w hysbysu

 

Mai/Mehefin  2017         1yp – 5yp 

Penwyllt a Phwll Byfre

Archwiliad o rhan o’r Ffordd y Bannau a gwarchodfa natur genedlaethol Ogof Ffynnon Ddu yn ardal o ddiddordeb diwydiannol daearegol a chyn eithriadol. Yn dilyn yr hen waith brics silica dramffordd ac archwilio’r nant ‘OFDd’ ar yr wyneb.

 • Dechrau: maes parcio CNC, Penwyllt  (AO cyf. grid SN 856155)
 • Pellter/Amser: 8km / 5 milltir         4 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 240m / 800tr           Egnïol
 • Cost: £4
 • Cŵn: i’w hysbysu

 

Mai/Mehefin  2017   yb – yp

Ystradgynlais: afon a rheilffordd, camlas a pwll glo

Archwiliad hanner-diwrnod o ran hynod ddiddorol o Gwm Tawe uchaf, yn dilyn y  llwybr Sustrans a choridor afon a’r gamlas.

 • Dechrau: tu allan Y Neuadd Les, Ystradgynlais  (AO cyf. grid SN 788103)  SA9 1JJ
 • Pellter/Amser: 8.3km / 5 milltir         4 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 162m / 550tr               Cymedrol
 • Cost: £6
 • Cŵni’w hysbysu

 

Mai/Mehefin  2017   yb – yp

O Aberhonddu i Ben y crug

Taith gerdded hanner diwrnod o’r dref i archwilio fryngaer gorau Sir Frycheiniog, ymweld â ffynnon Maen Du ar y ffordd.

 • Dechrau: tu allan i Ganolfan Croeso Aberhonddu  (AO cyf. grid SO 046286)  LD3 9DA
 • Pellter/Amser: 6km / 4 milltir                                  3 awr
 • Cyfanswm y dringo/gradd: 200m / 650tr           Hawdd
 • Cost: £6
 • Cŵn: i’w hysbysu