Covid-19

Mwynhewch y Geoparc yn ddiogel!

Wrth i bandemig Covid-19 barhau, mae Geoparc y Fforest Fawr yn agored i ymwelwyr ond bydd eich profiad yn wahanol i’r arfer. Hoffwn gadw ymwelwyr a chymunedau lleol yn ddiogel felly dilynwch unrhyw rheolau y weithiwn ni ar yr adeg yma i sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch eraill.

Mae cyfnodau clo lleol newydd mewn grym ar draw rhannau o’r Geoparc a’r Parc Cenedlaethol ehangach. Gwiriwch cyn i chi deithio, os gwelwch yn dda.

Cyfyngiadau lleol sydd mewn grym ar hyn o bryd.

Rydym hefyd am gefnogi busnesau lleol sy’n cael trafferth yn yr amseroedd hyn – gofynnwn iddych eu cefnogi os mae hyn yn ddiogel iddych chi ei wneud.

Mae gwybodaeth Covid-19 ar dudalennau eraill y wefan hon wedi’igosod yn erbyn cefndir lliw i’ch helpu chi i’w hadnabod.

 • Mynediad i gefn gwlad: er bod rhannau o’r Geoparc a’r Parc Cenedlaethol ehangach wedi’u cau yn gynharach yn ystod y broses gloi, mae pob rhan o gefn gwlad yn y Geoparc bellach yn AGOR eto.
 • Meysydd parcio: mae bron pob un wedi’u ailagor. Disgwyliwch i fesurau fod ar waith er lles eich diogelwch. Gall hyn olygu llai o gapasiti, newidiadau i oriau agor ac ati. I’r rhai ym Mhro’r Sgydau, defnyddiwch yr ap maes parcio i osgoi ymweld yn ystod y cyfnodau prysur aml.
 • Toiledau: mae rhai ar agor, mae llawer ddim. Mae gan rai safleoedd gyfleusterau dros dro. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gynllunio’ch ymweliad! Ffoniwch ymlaen llaw!
 • Caffis, tafarndai ac ati: mae rhai wedi agor ar gyfer busnes, eraill heb wedi wneud hynny. Mae’r sefyllfa’n newid yn gyson – gwnewch eich ymholiadau eich hun ynghylch pa gyfleusterau a allai fod ar gael.

 • Mae cadw pellter cymdeithasol yn parhau i fod yn bwysig. Erys cyngor gan Lywodraeth Cymru y dylech gadw pellter 2m oddi wrth eraill, nid yn eich plaid chi.
 • Mae golchi’ch dwylo a gwisgo mwgwd yn parhau i fod yn fodd defnyddiol o reoli lledaeniad Covid-19 mewn amgylchiadau penodol. Cofiwch – mae gwisgo mwgwd mewn siopau a lleoedd cyhoeddus dan do eraill hefyd yn orfodol yng Nghymru o ddydd Llun 14 Medi.
 • Dilynwch y Côd Cefn Gwlad
 • Cyngor Llywodraeth Cymru ar Coronafeirws

Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol (‘Canolfan y Mynydd’)

 • Ar hyn o bryd mae’r maes parcio ar agor bob dydd rhwng 10am a 4pm.
 • Mae gwybodaeth i ymwelwyr ar gael rhwng 10am a 4pm.
 • Mae’r ystafelloedd te yn gweithredu gwasanaeth awyr agored yn unig.
 • Mae’r siop ar agor ar oriau cyfyngedig.
 • Mae’r toiledau ar agor rhwng 10am a 4pm.

Parc Gwledig Craig-y-nos

 • Ar hyn o bryd mae’r maes parcio ar agor bob dydd rhwng 10am a 5pm.
 • Mae’r tiroedd ar agor yn llawn rhwng 10am a 5pm.
 • Mae’r caffi yn gweithredu gwasanaeth cymryd allan yn unig.
 • Mae’r stiwdio grefftau ar agor ond gyda mesurau diogelwch ar waith.
 • Mae’r toiledau ar agor bob dydd rhwng 10am a 5pm.

Porth yr Ogof / Cwm Porth (Bro’r Sgydau)

 • Ar hyn o bryd mae’r maes parcio ar agor er mae’n llenwi’n gyflym iawn.
 • Mae’r toiledau ar agor.
 • Mae’r siop ar gau.
 • Mae cyfyngiadau parcio newydd mewn lle ar ffyrdd lleol.
 • Defnyddiwch yr ap maes parcio i osgoi ymweld yn ystod y cyfnodau prysur aml.

Bro’r Sgydau

Ein cyngor yw osgoi’r maes hwn ar hyn o bryd. Mae wedi bod yn profi niferoedd uchel iawn o ymwelwyr gan ei gwneud yn anoddach dilyn y rheolau sydd ar waith ar gyfer eich diogelwch chi a diogelwch eraill. Os yw’n teimlo’n rhy brysur, yna mae’n rhy brysur! Defnyddiwch yr ap maes parcio i osgoi ymweld yn ystod y cyfnodau prysur aml.


Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am ymweld â:

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 23 Medi 2020