Amdanom ni

Pwy sy’n rhan ohono a sut caiff y Geoparc ei weinyddu

Beth yw Geoparc Byd-eang UNESCO?

Gan amlaf, mae Geoparc Byd-eang UNESCO yn ardal sy’n rhai cannoedd o filltiroedd sgwâr mewn maint. Mae’r ardaloedd hyn yn nodedig am eu treftadaeth ddaearegol ac sydd wedi’u dewis gan gymunedau lleol fel ardaloedd sydd angen eu dathlu. Mae’r ardaloedd yn eu tro wedi eu cymeradwyo gan UNESCO fel ardaloedd o bwys (neu hyd at yn ddiweddar gan EGN, y rhwydwaith Ewrop-eang). Mae’r Rhwydwaith Byd-eang hwn a sefydlwyd ym mis Tachwedd 2015 bellach yn cynnwys 161 Geoparc ac mae 81 ohonynt hefyd yn aelodau o EGN a sefydlwyd yn y flwyddyn 2000.

Mae amrywiaeth o weithgareddau y gellir eu hystyried yn nodweddiadol o Geoparc. Mae’r rhan fwyaf naill ai’n seiliedig ar geodwristiaeth neu addysg, gan gynnwys rhaglenni ysgolion, teithiau cerdded tywysedig ac arddangosfeydd mewn amgueddfeydd. Mae diogelu treftadaeth ddaearegol a gweithgareddau hyrwyddol hefyd yn weithgareddau hanfodol mewn Geoparc. Mae gweithgareddau economaidd gymdeithasol mewn Geoparciau yn bwysig ar gyfer datblygu rhanbarthol cynaliadwy.

Mae Geoparciau’n mabwysiadu ymagwedd gyfannol at eu treftadaeth ac yn hyrwyddo pob agwedd ar dreftadaeth naturiol a diwylliannol eu rhanbarth.

Sefydlu Geoparc y Fforest Fawr

Mae Geoparc y Fforest Fawr yn bartneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Arolwg Daearegol Prydain a Phrifysgol Caerdydd ynghyd â llu o sefydliadau eraill sydd â diddordebau lleol, rhanbarthol neu genedlaethol.

Cafodd y Geoparc ei dderbyn i Rwydwaith Geoparciau Ewrop yn mis Hydref 2005 ac wedyn daeth yn aelod o Rwydwaith Byd-eang y Geoparciau (cymorthu gan UNESCO), ym mis Hydref 2006 .  Mae’n llofnodwr i Siarter Geoparciau Ewrop sy’n arwain y ffordd y mae’n gweithredu. Ym mis Tachwedd 2015 fe ddaeth Geoparc Fforest Fawr yn un o’r 120 aelod cyntaf sy’n ffurfio rhwydwaith byd-eang UNESCO o barciau. Mae hyn yn rhoi’r un pwysigrwydd iddo â Safle Treftadaeth y Byd fel Blaenafon yn rhan ddwyreiniol y Parc Cenedlaethol.

Ein nodau

Hyrwyddo dealltwriaeth ehangach treftadaeth ddaearegol yr ardal a hyrwyddo datblygu twristiaeth gynaliadwy yn seiliedig ar y dreftadaeth honno er budd preswylwyr ac ymwelwyr i’r ardal.

Mae’r Geoparc wedi ardystio i gweledigaeth ar gyfer datblygu Geoparc y Fforest Fawr yn y dyfodol a gafodd ei datblygu gan y Grŵp Rheoli ynghyd â set o amcanion.

Grŵp Rheoli’r Geoparc

Mae’r Grŵp Rheoli’n cyfarfod dair gwaith y flwyddyn er mwyn ystyried materion strategol a pholisi ynglŷn â datblygu’r Geoparc. Mae ei aelodau’n dod o’r sefydliadau canlynol:

 • Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog
 • Arolwg Daearegol Prydain
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
 • Brecon Beacons Tourism
 • Croeso Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cymdeithas y Daearegwyr Grŵp De Cymru
 • Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Cyngor Cymunedol Glanaman
 • Fforwm Addysg Gwyddorau’r Ddaear/Earth Science Education Forum
 • Fforwm Cerrig Cymru
 • Grŵp De-ddwyrain Cymru RIGS
 • National Stone Centre (Lloegr)
 • Neuadd Les a Choffa Glowyr Coelbren,
 • Prifysgol Caerdydd
 • Prifysgol Cymru Abertawe
 • Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
 • Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
 • Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent
 • Ymddiriedolaeth Cenedlaethol

Partneriad eraill: Amgueddfa Cenedlaethol Cymru.

Cysylltu

Cysylltwch â Swyddog Datblygu Geoparc y Fforest Fawr…