Cod Cefn Gwlad

Cyngor ar gyfer y cyhoedd

 • Byddwch yn ddiogel – cynlluniwch ymlaen llaw a dilynwch unrhyw arwyddion
 • Gadewch glwydi ac eiddo fel y daethoch o hyd iddynt
 • Diogelwch blanhigion ac anifeiliaid ac ewch â’ch sbwriel adref
 • Cadwch gŵn o dan reolaeth dynn
 • Ystyriwch bobl eraill

Cyngor ar gyfer rheolwyr tir

Byddwch yn ymwybodol o’ch hawliau, eich cyfrifoldebau a’ch rhwymedigaethau

 • I ble gall pobl fynd ar eich tir?
 • Pa reolau sy’n gymwys ar gyfer pobl tra eu bod ar eich tir?
 • Beth yw eich hawliau a’ch cyfrifoldebau tuag at bobl ar eich tir?

Gwnewch hi’n rhwydd i bobl ymddwyn yn gyfrifol

 • Sut gallwch chi helpu pobl i gael mynediad at eich tir mewn ffordd gyfrifol a chadw at y Cod Cefn Gwlad?
 • Pa gymorth a chyngor allwch chi ei gael?

Adnabod bygythiadau posibl i ddiogelwch ymwelwyr

 • A oes unrhyw beryglon i ddiogelwch pobl ar eich tir, a sut gallwch chi ymdrin â’r risgiau hyn?