Geobarciau yr Iwerydd

Roedd Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr yn rhan o’r prosiect tair blynedd hwn a oedd â’r nod o gefnogi datblygiad twristiaeth mewn nifer o gyrchfannau Geoparc yn Ardal Iwerydd Ewrop. Gyda chyllid a ddarparwyd gan raglen Ardal Iwerydd Interreg yr UE a chefnogaeth gan y Rhwydwaith Geoparciau Byd-eang, naw o Geoparciau Ewropeaidd, dau Geoparc a ddymunir a Phrifysgol Trás-os-Montes a Alto Douro, mae Portiwgal yn cydweithio ar yr economi, diwylliannol a prosiect datblygu twristiaeth gynaliadwy.

Partneriaid Prosiect

  • Prifysgol Trás-os-Montes a Alto Douro (Portiwgal)
  • Geoparc Arouca (Portiwgal)
  • Geoparc Azores (Portiwgal)
  • Geoparc y Fforest Fawr (DU)
  • Geoparc Marble Arch (Gogledd Iwerddon / Iwerddon)
  • Geoparc Arfordir y Basg (Sbaen)
  • Geoparc Lanzarote (Sbaen)
  • Cymuned Bwrdeistrefol Cynaliadwy o Geoparc sy’n Annibynnol Cantabria (Sbaen)
  • Geoparc sy’n dymuno PNR Armorique (Ffrainc)
  • Geoparc AHNE Gogledd Pennines (y DU)
  • Geoparc Burren a Chlogwyni Moher (Iwerddon)
 • Geoparc Arfordir Copr (Iwerddon)
Map Geobarciau yr Iwerydd

Map bartneriaeth Geobarciau yr Iwerydd

Ynglŷn â’r Prosiect

Nod Prosiect Geobarciau yr Iwerydd yw hyrwyddo ac esbonio’r straeon treftadaeth ddaearegol a diwylliannol yn Ardal Iwerydd, a fydd yn annog ymweliadau a chefnogi datblygiad economaidd. Nod y prosiect 30 mis a ddechreuodd ym mis Gorffennaf 2017 yw creu cysylltiadau twristiaeth newydd ar hyd llwybr yr Iwerydd trwy amlygu buddiannau cyffredin a threftadaeth y cyrchfannau Geoparc.

Trwy gydweithio, bydd partneriaid yn datblygu Llwybr Geotwristiaeth Iwerydd Ewropeaidd; llwybr newydd, awe-ysbrydoledig sy’n gwyro ei ffordd yn iawn ar hyd ehangder epig ffin yr Iwerydd. Cysylltu â 12 darn dramatig gyda chymunedau bywiog, diwylliannau lleol cyfoethog a phrofiadau ymwelwyr bythgofiadwy. Caiff y llwybr ei farchnata trwy gyfryngau cymdeithasol (@atlanticgeotourismroute), cynnwys fideo ac offer TGCh arloesol ac fe’i cyflwynir fel ymgeisydd ar gyfer Llwybr Diwylliannol y Cyngor Ewropeaidd.

Ewch i www.geotourismroute.eu i archwilio’r llwybr a’r cyrchfannau.

Bydd Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr yn arwain ar greu Pecyn Cymorth Rheoli’r Geoparc a fydd yn helpu a chefnogi Geoparciau sy’n anelu atynt, ac mae dau ohonynt yn rhan o’r prosiect. Rydym hefyd yn arwain at greu templed siarter ar gyfer Cadwraeth Geoamrywiaeth, a fydd, pan fydd wedi’i gwblhau, yn sicrhau bod geoamrywiaeth yn parhau i fod o fudd i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Dros ddwy flynedd bydd yr arian o’r prosiect hefyd yn rhoi mwy o gyfleoedd i farchnata ein Geoparc, gan ddenu mwy o ymwelwyr i gyrraedd y gyrchfan. Bydd arian yn cefnogi rhedeg cyrsiau Llysgenhadon Geoparc, cyfleoedd hyfforddi eraill ac amrywiaeth o ddeunyddiau marchnata.

Agwedd arloesol y Prosiect fydd hyrwyddo Geotwristiaeth drawswladol ar hyd ymyl gorllewinol Ewrop gan ddefnyddio Geoparciau Byd-eang UNESCO a Geoparciau sy’n dyheadu fel modelau ‘arfer gorau’ ar gyfer datblygu cynaliadwy rhanbarthol a lleol, gan gynnwys datblygu Llwybr Geoparciau Iwerydd Ewrop a fydd yn a gyflwynwyd fel ymgeisydd ar gyfer Llwybr Diwylliannol y Cyngor Ewropeaidd.

Llwybr Geotwristiaeth yr Iwerydd

Llwybr Geotwristiaeth yr Iwerydd

Ynglŷn â Rhaglen Ardal yr Iwerydd INTERREG

Mae’r Ardal yr Iwerydd Interreg yn rhaglen gyllido Ewropeaidd sy’n hyrwyddo cydweithrediad trawswladol ymhlith 36 rhanbarth yr Iwerydd o bum gwlad Ewropeaidd. Gyda chyllideb gyfanswm o € 185M, sef € 140M o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), mae’r rhaglen hon yn cyd-ariannu prosiectau cydweithredu ym meysydd Arloesi a Chystadleurwydd, Effeithlonrwydd Adnoddau, Rheolaeth Risgiau Tiriogaethol, Bioamrywiaeth ac Asedau Naturiol a Diwylliannol .

Mae Ardal yr Iwerydd yn cwmpasu rhan orllewinol Ewrop sy’n ffinio â Chefnfor yr Iwerydd. Mae’n cynnwys rhanbarthau o ran orllewinol y Deyrnas Unedig, Iwerddon a Phortiwgal yn ogystal â rhan ogleddol a de-orllewinol Sbaen a gorllewin Ffrainc. Prif amcan y Rhaglen yw cryfhau’r datblygiad tiriogaethol integredig a chydweithredu yn ardal yr Iwerydd.

Am ragor o wybodaeth ar raglen Ardal yr Iwerydd Interreg yr UE, ewch i www.atlanticarea.eu