Dolenni Defnyddiol

Detholiad o wefannau a allai fod o ddiddordeb

Sylwer nad yw Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Rhwydweithiau’r Geoparciau

Mae Fforest Fawr yn aelod o ddau rwydwaith Geoparc rhyngwladol – draws y byd, y Rhwydwaith Geoparciau Byd-eang UNESCO  (yn Saesneg), ac ar draws Ewrop – EGN (Rhwydwaith Geoparciau Ewrop). (ddim ar gael dros dro)

Sefydliadau cenedlaethol

Detholiad o wefannau sefydliadau perthnasol:

Cyrff lleol a rhanbarthol

Detholiad o wefannau sefydliadau perthnasol o dde Cymru:

Awdurdodau lleol

Mae’r Geoparc yn ymestyn dros rannau o bum gwahanol awdurdod unedol ac mae pob un yn darparu amrywiaeth o wasanaethau lleol, fel arfer yn cynnwys rheoli cefn gwlad, amgueddfeydd a thwristiaeth.

Safleoedd Addysgol

Gwyliau

Heblaw ein Gŵyl yn Geoparc y Fforest Fawr (ddiwedd mis Mai/dechrau mis Mehefin), ceir cyfleoedd ardderchog eraill i gael eich cyflwyno i dirweddau a threftadaeth ddiwylliannol y rhanbarth ehangach megis Gŵyl Gerdded Crucywel (dechrau mis Mawrth), Gŵyl Gerdded Talgarth (dechrau mis Mai),  Gŵyl Gerdded Bro Gŵyr (dechrau Mehefin), Gŵyl Gwreiddiau a Llwybrau (drwy gydol y flwyddyn yn nwyrain Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gan edrych ar y cysylltiadau rhwng Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon a Chamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu) a Gŵyl Gerdded Cymoedd Cymru  (bob mis Medi).

Safloedd UNESCO yn y DU

Safleoedd Treftadaeth y Byd yn y DU

Mae UNESCO (Sefydliad Addysg, Gwyddoniaeth a Diwylliant y Cenhedloedd Unedig) yn dynodi safleoedd ledled y byd y tybir eu bod yn gwneud cyfraniad sylweddol i dreftadaeth fyd-eang dynolryw.  Cafodd tri ohonynt eu dynodi ar gyfer eu natur a’u bywyd gwyllt (gan gynnwys daeareg) yn y DU:

Ym mis Awst 2021, mae pedwar safle wedi’u harysgryfio ar Restr Treftadaeth y Byd yng Nghymru:

Gwarchodfeydd Biosffer

Mae’n werth ymweld â Gwarchodfa Biosffer Dyfi yn ardal Machynlleth o orllewin canolbarth Cymru. Fe’i dynodwyd yn 2009, mae’n un o 6 yn y DU gyfan ond dyma’r unig un Cymru!

Geoparciau sy’n awyddus ym Mhrydain

Dim aelodau Rhwydweithiau byd-eang neu Ewropeaidd:

Ardaloedd eraill

Mae dwy ardal arall yn y DU a oedd unwaith yn aelodau o’r EGN ond sydd bellach yn gweithredu’n annibynol:

Rhyfeddodau daearegol eraill de a chanolbarth Cymru

  • Mae Rhaeadrau Aberdulais ychydig o filltiroedd i lawr Cwm Nedd o’n ‘Bro’r Sgydau’ ein hunain – (Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
  • Bu Dolaucothi yn safle ar gyfer mwyngloddio aur ers cyfnod y Rhufeiniaid – (Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd)
  • Calch (prosiect yn y Mynydd Du)